trans trans trans trans trans trans trans trans trans none Sohbet Odası Boş.
   

oasis

none Gönderen Konu: Mahkeme Kararı: Hava Harp Okuluna Alınmama  (Okunma sayısı 7855 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  • avatar-yetki

      • Cok-dertli
    • Verimlilik:
      35.56%
  • Ekstra Üye BilgileriExtra


none
Mahkeme Kararı: Hava Harp Okuluna Alınmama
« : 18 Nisan 2009, 13:59 »
HAVA HARP OKULUNA ALINMAMA
 
ÖZETİ:

GATA Profesörler Sağlık Kurulunca 05.11.2007 tarih ve 155 sayılı raporla davacı hakkında “S1 Spina Bifida” teşhisiyle, “A/63 F-3 Askeri Öğrenciliğe Devam Eder, Uçucu Yetiştirilmeye Elverişli Değildir“ kararı verildiği, anlaşılmakla, T.S.K. Sağlık Yeteneği hükümlerine göre tam sağlam olma şartını sağlamayan davacının Hava Harp Okuluna alınmama işleminde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.


Davacı, 04.05.2006 tarihinde Konya Bölge İdare Mahkemesinde, 09.05.2006 tarihinde AYİM’de kayda geçen dava dilekçesinde özetle; “Uçucu Personel ve Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporunun alınması sonucunda oğlu ….'in Hava Harp Okulu adına yetiştirilmek üzere Maltepe Askeri Lisesine kabul edildiğini; ancak son sınıfta tekrar yapılan sağlık muayenesinde bel açıklığı teşhisi konularak "Uçucu Yetiştirilmeye Elverişli Değildir" şeklindeki sağlık raporu nedeniyle oğlunun Hava Harp Okuluna kabul edilmeyerek Kara Harp Okuluna gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu, kendi istekleriyle Konya Askeri Hastanesinde yapılan muayenede, oğlunun bel açıklığı rahatsızlığının doğuştan kaynaklı ve küçük çapta olduğunun tespit edildiğini ve uçucu personel olup da bu durumda olanların bulunduğunun doktorlar tarafından ifade edildiğini belirterek, Hava Harp Okuluna alınmama işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dosyasının ve ekindeki belgelerin incelenmesinden; Hv.H.O.Sağ.ve Mua.Mrk.Bşk.lığının 01.07.2002 tarihli ve 55 No.lu uçucu muayene raporu ile “sağlam” tanısı ile “Askeri öğrenci olur. Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” kararı üzerine Hava Harp Okulu adına Maltepe As.Lisesinde öğrenimine başlayan davacının Hava Kuvvetleri nam ve hesabına askeri liselerde okuyan Hava Harp Okulu adayı öğrencilerin, uçuş sağlık muayeneleri kapsamında 09 Şubat 2006 tarihinde HHO K.lığı 50 Yataklı iaşeli Revir Baştabipliği tarafından yapılan muayenesinde yeniden çekilen radyolojik filmlerinin tekrar radyoloji uzmanınca değerlendirilerek hakkında "S1 Posterior Füzyon Defekti" rahatsızlığı nedeniyle TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin "Hastalık ve Arızalar Listesi"nin A/63 F3 fıkrası gereği kurul tarafından 180 no.lu karar ile "Askeri Öğrenciliğe Devam Eder. Uçucu Yetiştirilmeye Elverişli Değildir." kararlı rapor nedeniyle Hava Harp Okulu öğrenciliğine devam edemeyeceğinin belirtildiği, Hava Harp Okuluna alınmayan davacının işlemin iptali istemiyle 04.05.2006 tarihinde kayda giren dilekçe ile süresinde olmak üzere iptali istemiyle iş bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Harp Okulları Kanununun 36 ncı maddesi “Harp okullarının esas öğrenci kaynağı askeri liselerdir. İhtiyaç halinde, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liseleri bitiren ve yönetmelikte belirtilecek şartları taşıyan öğrenciler de Harp Okullarına alınırlar. Yabancı ülke öğrencilerinin Harp Okullarına kabul edilmeleri, mevzuat çerçevesinde yapılacak antlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararı ile olur. Yabancı ülke öğrencilerinin seçimi ile ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.” hükmündedir.

Harp Okulları Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak çıkartılan Harp Okulları Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi; “Harp okullarına, aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilerden, ihtiyaç duyulması halinde, yapılacak sınav veya benzer seçme usulünde başarılı olanlar alınır. Aşağıda belirtilen bu koşullar dışındaki diğer giriş koşulları, kuvvet özelliklerine göre her yıl ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenir ve yayımlanır.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liselerin birinden diploma almaya hak kazanmış olmak,

c) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin ;

1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

3) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,

4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması,

5) Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

e) Bir askeri okuldan, çıkmış veya çıkarılmış olmamak; sivil okullardan ise, çıkarılmamış olmak,

f) Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek,

g) Kuvvet özelliklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, tam teşekküllü bir askeri hastahaneden "Askeri Öğrenci Olur" raporu almak,

ğ) Harp okullarında yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

h) Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.” hükmündedir.

T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi; “Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları ve öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 25,26 ve 27 nci madde hükümleri uygulanır.” hükmündedir.

Madde 67-(Değişik :6.12.2004-2004/8202) “Hava Harp Okuluna alınacak öğrenci adaylarının, hava harp okulu mezunlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa uçuşa başlayacak personelin, pilot, silah sistem, uçuş ekibi, (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) yetişmiş uçucuların, uçuş tabibi , paraşütçü, uçuş ekibi dışındaki uçan uçak bakım personeli, alçak basınç odası gözlemci subay ve astsubayları gibi görevli olarak uçacakların, sağlık yeteneklerini belirlemek için yapılacak muayeneler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenecek hava sağlık muayene merkezlerinde yapılır. Anılan personelden Hava Harp Okuluna alınacak öğrenci adayları haricindekilerin fizyolojik eğitimleri, Eskişehir 600 Yataklı Hava Hastanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığında yapılır. Muayeneler ve fizyolojik eğitimde, yönergelerde belirtilecek özel yöntemler uygulanır.

Kara Havacılık pilotlarının (Kara Havacılık turbo jet pilotları hariç) muayeneleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanacak yönergede yer alacak esaslar dikkate alınır.” Hükmündedir.

“Hava Harp Okulu Öğrenci Adaylarının Sağlık Yetenekleri” başlıklı

Madde 68-(Değişik:30/1/1997-97/9106 K.) “(Madde başlığı ile birlikte Değişik:07/01/2002-02/3627 K.)

Hava Harp Okuluna alınacak öğrencilere, bu Yönetmeliğin boy ile ilgili hükümleri hariç olmak üzere 25,26 ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanmakla beraber, bunlarda boy 165 cm’den kısa, 1.90 cm.’den uzun, oturma yüksekliği 98 cm.’den fazla olmamalıdır. Yaşlarına göre boy ve ağırlıkları, “Uçucu Yetiştirilecek ve Uçucu Personelin Yaşlarına Göre Boy ve Ağırlıklarını Gösterir Çizelge’ye uygun olmalı, askeri havacılığa uyarlılık yeteneği yeterli bulunmalı, havacılığa uygun kişilik testlerinde başarılı olmalıdır” hükmündedir.

“Uçucu Adayların Sağlık Nitelikleri” başlıklı

Madde 69- (Değişik:20/9/1988-88/13300 K.) (Değişik:07/01/2002-02/3627 K.)

“Hava Harp Okuluna alınan öğrencilerde tam sağlam olma şartı aranır. Hava Harp Okulu öğrencileri için; harp okulu eğitimi süresince ve pilot adaylığına ayrılacaklar ile uçuş eğitimindeki adaylara tam sağlam olma şartı aranmaz. Başlangıç ve temel uçuş eğitimi öncesi ve süresince Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki muharip jet uçağı uçucularının sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanır. Tekamül uçuş eğitimi süresince ise uçulan uçak tipinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki uçuculara ait sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanır. Ancak; muharip jet pilotu statüsündeki adaylar için “Tam Sağlam” koşullarının azaldığı durumlarda Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki ulaştırma uçağı pilotu, başlangıç ve helikopter pilotu sağlık nitelikleri hükümleri uygulanmaz.

Uçuş eğitimine başladıktan sonra ortaya çıkacak hastalık ve arızalar karar, adayın tedavisi tamamlandıktan sonra verilir. Tedavi, ilaçla, cerrahi müdahale ile veya tekniğiyle yapılır. Tedavi süresinin bitiminde aday uçucu, Hava Sağlık Muayene Merkezleri tarafından yukarıdaki hükümlere göre yeniden değerlendirilir.” hükmündedir.

Aynı Yönetmeliğin “Hastalık ve arızalar listesi” bölümü Madde 63-(Değişik:07/01/2002-02/3627 K.) ”A. 1. Omurganın hafif derecedeki veya şekil bozuklukları.

Göğüs kafesinin hafif derecedeki bozuklukları (Güvercin göğsü, kunduracı göğsü vb.).

2. Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen, uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen spina bifida occulta, hiatus sakralis, birinci derece spondilolistesiz (67 nci madde de yer verilen Ek Şekil 1’de belirtildiği şekilde) iyileşmiş soliter ve multipi vertebra kırıkları, tek ve çift taraflı sakralizasyon lumbalitasyon, tropizm (Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta (Hava Harp Okulu öğrencileri hariç) sağlam kabul edilir, tek ve çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon, sadece fakülte ve yüksekokullarda alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.)” hükmündedir.

01.07.2002 tarihli raporda davacı hakkında “S 1 Vertebrada Posterior Füzyon Defekti” tanısı ile “Sağlam Uçucu Yetiştirilmeye Uygundur” kararı verildiği, 09.02.2006 tarihli raporda ise “S1 Posterior Füzyon Defekti” tanısı ile bu kez “A/63 F3 Askeri Öğrenciliğe Devam Eder. Uçucu Yetiştirilmeye Elverişli Değildir” kararı verildiği, T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 63 üncü madde A fıkrası 3 üncü bendinde bu rahatsızlığı olanların Hava Harp Okulu öğrencileri hariç sağlam kabul edileceği, aynı teşhis ile iki ayrı raporda birbirine zıt iki ayrı karar verildiği görülmekle, davacının Uçucu Yetiştirilmeye Elverişli Olup olmadığı konusunda GATA Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince Profesörler Sağlık Kuruluna rapor aldırılması gerektiğine karar verilerek, davacının GATA Profesörler Sağlık Kuruluna sevkine karar verildiği, GATA Profesörler Sağlık Kurulunca 05.11.2007 tarih ve 155 sayılı raporla davacı hakkında “S1 Spina Bifida” teşhisiyle, “A/63 F-3 Askeri Öğrenciliğe Devam Eder, Uçucu Yetiştirilmeye Elverişli Değildir“ kararı verildiği, anlaşılmakla, T.S.K. Sağlık Yeteneği hükümlerine göre tam sağlam olma şartını sağlamayan davacının Hava Harp Okuluna alınmama işleminde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davacının Hava Harp Okuluna alınmayarak Kara Harp Okuluna alınma işleminin iptali istemiyle açtığı yasal dayanaktan yoksun davanın REDDİNE,

 
Dergi No:23
Karar Dairesi:AYİM.2.D.
Karar Tarihi:14.11.2007
Karar No: E. 2006/677
Karar No: K. 2007/899
 Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.


 

Sitemize ziyaretçi olarak giriş yaptınız. Yetkileriniz:

none

none

none

none

none

none

none

none

none
Yeni konu başlatamazsınız.

none
Cevap yazamazsınız.

none
Eklenti gönderemezsiniz.

none
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz.

BBCode
none
Açık

Gülücükler none
Açık

Resim
none
Açık

HTML
none
Açık


Mahkeme Kararı: Hava Harp Okuluna Alınmama Konusuna Ait Benzer Konular

Konu

Görüntülenme

Başlatan

Konu içeriği

none Elif ana okuluna başladı. none Yanıt: 10 - Gösterim: 2243 - none muhammed Uzun cabalardan sonra Elifim anaokuna basladi.Elif okulu cok sevdi cok mutlu tabiki bende. DetailsDetails Devamı...
none Ana okuluna başlıyoruz none Yanıt: 3 - Gösterim: 1215 - none zeynep bebek zeynep ana okuluna başlayacak.Çok heyecanlıyız okulda bizi neler bekliyor hangi zorluklarla karşılaşacaz bilmiyorum.Tekerlekli s... Devamı...
SimplePortal © 2008-2013, SimplePortal
SMF Default Theme Edit: Hasan Erturk | Google | sitemap
SMF 2.1 | SMF © 2013, Simple Machines
Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu
spinabifidaturkey.com